Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = I x – 2018I – Ix – 2017I

Question

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
A = I x – 2018I – Ix – 2017I

in progress 0
Isabelle 6 ngày 2021-12-04T07:02:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:04:00+00:00

  Đáp án:

  $GTLN_A=1↔\left[\begin{array}{l}x\le2017\\x\ge2018\end{array}\right.$

  Giải thích các bước giải:

  $A=|x-2018|-|x-2017|$

  $\to A\le |x-2018-x+2017|=|-1|=1$

  Dấu $=$ xảy ra $↔(x-2018)(x-2017)\ge0$

  $\leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases}x-2018\ge0\\x-2017\ge0\\\end{cases}\\\begin{cases}x-2018\le0\\x-2017\le0\\\end{cases}\end{array}\right.$ $\leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases}x\ge2018\\x\ge2017\\\end{cases}\to x\ge2018\\\begin{cases}x\le2018\\x\le2017\\\end{cases}\to x\le2017\end{array}\right.$ $\to \left[\begin{array}{l}x\le2017\\x\ge2018\end{array}\right.$

  Vậy $GTLN_A=1↔\left[\begin{array}{l}x\le2017\\x\ge2018\end{array}\right.$

  0
  2021-12-04T07:04:22+00:00

  chữ xấu hay có j sai sót thông cảm ạ !

  t trình bày bài lm ở dưới hình >.<

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )