Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)= 2x+3/x với x>0? Giúp mik với mn ôi!!!

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)= 2x+3/x với x>0?
Giúp mik với mn ôi!!!

in progress 0
Alice 1 giờ 2021-10-24T01:01:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:02:37+00:00

  Đáp án:

   Theo BĐT `Cosi` ta có

  `f(x) = 2x + 3/x ≥ 2\sqrt{2x . 3/x} = 2\sqrt{6}`
  Dấu “=” xảy ra `<=> 2x = 3/x <=> x = +- \sqrt{3/2}`

  Vậy $Min_{f(x)}$ ` = 2\sqrt{6} <=> x =+- \sqrt{3/2}`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-24T01:02:52+00:00

  Đáp án:

   $MIN_{f(x)}=2\sqrt{6}$

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng BĐT Cauchuy cho 2 số dương ta có :

  $f(x)=2x+\dfrac{3}{x}\geq 2\sqrt{2x.\dfrac{3}{x}}=2\sqrt{6}$

  Vậy $MIN_{f(x)}=2\sqrt{6}$ khi và chỉ khi

  $2x=\dfrac{3}{x}$

  $\to 2x^2=3$

  $\to x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )