tìm GTNN của +) x mũ 2 -4xy +5y mũ 2 + 10x -22y +28 +) x mũ 2 -20x +101 +)x mũ 2 – 6x +111

Question

tìm GTNN của
+) x mũ 2 -4xy +5y mũ 2 + 10x -22y +28
+) x mũ 2 -20x +101
+)x mũ 2 – 6x +111

in progress 0
Anna 1 năm 2021-12-06T09:43:58+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:45:30+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  A=x^2-4xy+5y^2+10x-22y +28

    =(x^2-4xy+4y^2)+(10x-20y)+(y^2-2y)+28

    =(x-2y)^2+10(x-2y)+25 +(y^2-2y+1)+2 

    =(x-2y+5)^2+(y-1)^2+2≥2

  =>Amin=2=>(x-2y+5)^2=0=>x-2y+5=0=>x-2.1+5=0=>x=-3(Tính y-1 rồi thay y vào)

                         (y-1)^2=0=>y-1=0=>y=1

  B=x^2-20x+101

    =x^2-20x+10^2+1

    =(x-10)^2+1≥1

    =>Bmin=1=>x=10

  C=x^2-6x+111

     =x^2-6x+3^2+102

     =(x-3)^2+102≥102

  =>Cmin=102=>x=3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )