Tìm m để phương trình sau có nghiệm nguyên: x^2-(m+1)x+m^2-2m-1=0

Question

Tìm m để phương trình sau có nghiệm nguyên:
x^2-(m+1)x+m^2-2m-1=0

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-16T06:35:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:36:03+00:00

  Đáp án:

  = (m +1)^2 +1 $\geq$ 1 ∀ m
  x² -(3m+1)x + 2m² + m-1
  denta = (3m+1)^2 – 4(2m² + m-1)
  = 9m² +  6m + 1 -8m² – 4m + 4
  = m² + 2m² + 2

  = (m +1)² +1 $\geq$ 1 ∀ m

  Hok tốt nha !

   

  0
  2021-09-16T06:36:56+00:00

  Đáp án:= (m +1)^2 +1 > hoặc = 1 với mọi m

   

  Giải thích các bước giải:Câu 1
  x^2 -(3m+1)x + 2m^2 + m-1
  denta = (3m+1)^2 – 4(2m^2 + m-1)
  = 9m^2 +  6m + 1 -8m^2 – 4m + 4
  = m^2   + 2m^2 + 2
  = (m +1)^2 +1 > hoặc = 1 với mọi m

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )