tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 5 thì bằng tích của số nhỏ nhất có 2 chữ số với 4

Question

tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 5 thì bằng tích của số nhỏ nhất có 2 chữ số với 4

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-10-16T05:17:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:19:30+00:00

  Chữ số nhỏ nhất có hai chữ số là 10

  Nên tích của nó với 4 là : 

  10 x 4 = 40

  Số đó nhân với 5 bằng 40 nên số đó là

  40 : 5 = 8

  Đáp số : 8

   

  0
  2021-10-16T05:19:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10

   tích của số đó với 4 là

   $10 × 4 = 40$

   vì số đó nhân với 5 = tích của số nhỏ nhất có 2 chữ số với 4 nên

  $ 40 : 5 = 8$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )