tìm nghiệm các đa thức a,A(x)=2*91/2x-4)+3*(2/3x-2) b,B(x)=(2x-1/3x)*(4-1/3x) c,C(x)=x^2+6x+2017

Question

tìm nghiệm các đa thức
a,A(x)=2*91/2x-4)+3*(2/3x-2)
b,B(x)=(2x-1/3x)*(4-1/3x)
c,C(x)=x^2+6x+2017

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-08-23T19:01:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:02:57+00:00

  Đáp án:

  a, x=6/93

  b, x=12 hoặc x=0

  c, x=

  Giải thích các bước giải:

   a, A(x)=2.(91/2x-4)+3(2/3x-2)

             =2.91/2x-4   +3.2/3x-2

             = 91x-4         +2x     -2

   suy ra:=  93x-6

     A(x)  =93x-6

             93x-6=0

             93x=6    suy ra: x=6/93

  b, B(x)= (2x-1/3x).(4-1/3x)

            (2x-1/3x).(4-1/3x)=0

  TH1: 2x-1/3x=0                       TH2:  4-1/3x=0

          x.(2-1/3)=0                              1/3x=4

          x. 5/3=0                                  x=4/(1/3)

  suy ra: x=0                                      x=12

  c, C(x)=x^2+6x+2017

              x^2+6x+2017=0

              x^2+6x =0-2017

              x^2+6x    =-2017

       

  0
  2021-08-23T19:03:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,   A(x) =2.(91/2x-4)+3(2/3x-2)

       A(x) =2.91/2x-4  +3.2/3x-2

       A(x) =   91x   -4  +   2x    -2

   ⇒ A(x) =  93x-6

        ⇔        93x-6= 0

        ⇔        93x=6   

             Vậy nghiêm của x là x=6/93

  b, B(x)= (2x-1/3x).(4-1/3x)

        ⇔   (2x-1/3x).(4-1/3x)=0

  ⇒ 2x-1/3x= 0   hoặc  4-1/3x= 0

  TH1: 2x-1/3x=0                       TH2:  4-1/3x=0

          x.(2-1/3)=0                              1/3x=4

          x. 5/3=0                                    x= 4:1/3

               x=0                                            x=12

       Vậy nghiệm của x là x=0

  c, C(x)=x²+6x+2017

              x²+6x+2017=0

              x²+6x =0-2017

              x²+6x    =-2017

     Vậy nghiệm của x là -2017

         Chúc bn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )