Tìm nghiệm của đa thức: `A= x^2 + 7x + 12` `B= x^2 – x -30`

Question

Tìm nghiệm của đa thức:
`A= x^2 + 7x + 12`
`B= x^2 – x -30`

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-10T17:16:23+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:17:25+00:00

  Giải thích các bước giải:
   A=x^2+7x+12

  <=> x^2+3x+4x+12

  <=>x(x+3) + 4(x+3)

  <=>(x+3)(x+4)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\x+4=0\end{array} \right.\)

  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=-4\end{array} \right.\) 

  Vậy PT có S={-3 ; -4}

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  B=x^2-x-30

  <=>x^2-6x+5x-30=0

  <=>x(x-6) + 5(x-6) =0

  <=>(x-6)(x+5) = 0

  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x-6=0\\x+5=0\end{array} \right.\) 

  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-5\end{array} \right.\) 

  Vậy PT có S={6 ; -5}

   

  0
  2021-09-10T17:17:50+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Cho A = 0}`

  `=>x^{2}+7x+12=0`

  `=>(x^{2}+3x)+(4x+12)=0`

  `=>x(x+3)+4(x+3)=0`

  `=>(x+3)(x+4)=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\x+4=0\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=-4\end{array} \right.\) 

  `\text{Vậy nghiệm của đa thức là : x ∈ { -3 ; -4 }}`

  `\text{——————}`

  `\text{Cho B = 0}`

  `=>x^{2}-x-30=0`

  `=>(x^{2}-6x)+(5x-30)=0`

  `=>x(x-6)+5(x-6)=0`

  `=>(x-6)(x+5)=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-6=0\\x+5=0\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-5\end{array} \right.\) 

  `\text{Vậy nghiệm của đa thức là : x ∈ { 6 ; -5 }}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )