Tìm nghiệm của đa thức sau: a, 4x ² +5 b, 10x ² + 3/4 c, x ² + 2 d, -x ² – 16 e, -4x^4 – 25 g, (2x ² + 1) ² Giải chi ti

Question

Tìm nghiệm của đa thức sau:
a, 4x ² +5 b, 10x ² + 3/4 c, x ² + 2 d, -x ² – 16 e, -4x^4 – 25
g, (2x ² + 1) ²
Giải chi tiết hộ ạ, hứa vote 5 sao + ctlhn ạ

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-08-16T03:49:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:51:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $a)4x^2+5=0$

  $⇔4x^2=-5$

  $⇔x^2=\frac{-5}{4}$ (Vô lý do $x^2≥0$)

  $⇔x∈∅$

  $b)10x^2+\frac{3}{4}=0$

  $⇔10x^2=-\frac{3}{4}$ (Vô lý do $10x^2≥0$)

  $⇔x∈∅$

  $c)x^2+2=0$

  $⇔x^2=-2$  (Vô lý do $x^2≥0$)

  $⇔x∈∅$

  $d)-x^2-16=0$

  $⇔-x^2=16$

  $⇔x^2=-16$ (Vô lý do $x^2≥0$)

  $⇔x∈∅$

  $e)-4x^4-25=0$

  $⇔-4x^4=25$

  $⇔4x^4=-25$   (Vô lý do $4x^4≥0$)

  $⇔x∈∅$

  $g)(2x^2+1)^2=0$

  $⇔2x^2+1=0$

  $⇔2x^2=-1$  (Vô lý do $4x^2≥0$)

  $⇔x∈∅$

  Học tốt!!!

   

  0
  2021-08-16T03:51:36+00:00

  a) $4x^2+5=0$

  $4x^2=-5$

  $x^2=-\dfrac{5}{4}$

  $⇒x∈∅$

  b) $10x^2+\dfrac{3}{4}=0$

  $10x^2=-\dfrac{3}{4}$

  $x^2=-\dfrac{3}{4}:10=-\dfrac{3}{40}$

  $⇒x∈∅$

  c) $x^2+2=0$

  $x^2=-2$

  $⇒x∈∅$

  d) $-x^2-16=0$

  $-x^2=16$

  $⇒x∈∅$

  e) $-4x^4-25=0$

  $-4x^2=25$

  $x^4=-\dfrac{25}{4}$

  $⇒x∈∅$

  g) $(2x^2+1)^2=0$

  $2x^2+1=0$

  $x^2=-\dfrac{1}{2}$

  $⇒x∈∅$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )