Tìm nghiệm của hệ phương trình bằng phương pháp thế -4x-3y=6 -x-3y=6

Question

Tìm nghiệm của hệ phương trình bằng phương pháp thế
-4x-3y=6
-x-3y=6

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-10-16T01:04:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:06:33+00:00

  $\begin{cases}-4x-3y=6\\-x-3y=6\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}-4x-3y=6\\-x=6+3y\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}-4.(-6-3y)-3y=6\\x=-6-3y\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}24+12y-3y=6\\x=-6-3y\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}9y=-18\\x=-6-3y\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}y=-2\\x=-6-3.(-2)\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}y=-2\\x=0\end{cases}$

  Vậy hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất `(x;y)=(0;-2)`

  0
  2021-10-16T01:06:44+00:00

  $↔️\begin{cases}-4x-3y=6\\-x-3y=6\end{cases}$

  $↔️\begin{cases}6=-4x-3y\\6+3y=-x\end{cases}$

  $↔️\begin{cases}6=-4.(-6-3y)-3y\\-6-3y=x\end{cases}$

  $↔️\begin{cases}6=24+12y-3y\\-6-3y=x\end{cases}$

  $↔️\begin{cases}-18=9y\\-6-3y=x\end{cases}$

  $↔️\begin{cases}-2=y\\-6-3.(-2)=x\end{cases}$

  $↔️\begin{cases}y=-2\\x=0\end{cases}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )