tìm số tự nhiên là số tự nhiên nhỏ nhất có số cuối là 7 số đấy chia 13 thì dư 8 chia 19 thì dư 14 xin cảm ơn!

Question

tìm số tự nhiên là số tự nhiên nhỏ nhất có số cuối là 7
số đấy chia 13 thì dư 8
chia 19 thì dư 14
xin cảm ơn!

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-07-18T14:23:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:24:42+00:00

  Vì số đó chia cho $13$ dư $8$ và chia cho $19$ dư $14$ nên số cần tìm thêm $5$ đơn vị thì sẽ chia hết cho $13$ và $19$

  Vì số đó tận cùng là $7$ nên nếu số đó thêm $5$ đơn vị sẽ có tận cùng là $2$.

  Số nhỏ nhất tận cùng là $2$ chia hết cho $13$ và $19$ là $1482$

  Số cần tìm là:

    $1482-5=1477$

         ĐS: $1477$

   

  0
  2021-07-18T14:25:08+00:00

  Đáp án:107 

  109 chia 19=5

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi so do la:a7.

  thì 13 nhân 8 +5= 109

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )