Tìm tập xác định các hàm số a, y=x+1/x-2 b, y=(√x+3)+1/√7-x

Question

Tìm tập xác định các hàm số
a, y=x+1/x-2
b, y=(√x+3)+1/√7-x

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-13T16:04:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:05:45+00:00

  Đáp án: a) x khác 2

  b) x > 0

  x < 7

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-13T16:06:23+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: trong căn thì lấy biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng 0 . Dưới mẫu thì mẫu phải khác không

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )