Tìm UCLN bằng thuật toán Euclid (Lập trình bằng Pascal)

Question

Tìm UCLN bằng thuật toán Euclid (Lập trình bằng Pascal)

in progress 0
Rylee 5 tháng 2021-07-11T09:14:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:15:34+00:00

  Tìm UCLN bằng thuật toán Euclid (Lập trình bằng Pascal)

  `text(⇒ Đáp án:)`

  Program UCLN_Euclid;
  Uses crt;
  Var a, b, r: integer;
  Begin
          Clrscr;
          Readln(a);
          Readln(b);
          r:=a mod b;
          While r<>0 do
                  Begin
                          a:=b;
                          b:=r;
                          r:= a mod b;
                  End;
          Writeln(‘UCLN: ‘,b);
          Readln;
  End.

  0
  2021-07-11T09:16:01+00:00

  Program UCLN_Euclid;
  Uses crt;
  Var a, b, r: integer;
  Begin
          Clrscr;
          Readln(a);
          Readln(b);
          r:=a mod b;
          While r<>0 do
                  Begin
                          a:=b;
                          b:=r;
                          r:= a mod b;
                  End;
          Writeln(‘UCLN: ‘,b);
          Readln;
  End.

  Cảm ơn bạn đã đọc câu trả lời của mk, chúc bạn học tốt! Cho mk câu trả lời hay nhất nha! Thanks!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )