Tìm x,y dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau: d. 2/x=y/15=-25/75

Question

Tìm x,y dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau:
d. 2/x=y/15=-25/75

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-08-28T02:04:25+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:06:00+00:00

  `2/x = y/{15} = {-25}/{75}`

  `⇒` $x$ $=$ `2 : {-25}/{75} = -6`

  $⇒$ $y$ $=$ $\dfrac{-25}{75} \times 15 = -5$

    Vậy `(x;y)=(-6;-5)`

   

  0
  2021-08-28T02:06:06+00:00

  Đáp án: `x=-6;y=-5`

   

  Giải thích các bước giải:

  ` 2/x = y/15 = -25/75 = -1/3`

  • `2/x = -1/3`

  `=> -x = 6 <=> x = -6`

  • `y/15 = -1/3`

  `=> 3.y = -15 <=> y = -15 : 3 = -5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )