Tính `( 10^2 + 11^2 + 12^2 ) : ( 13^2 + 14^2 )`

Question

Tính
`( 10^2 + 11^2 + 12^2 ) : ( 13^2 + 14^2 )`

in progress 0
Alexandra 27 phút 2021-10-08T07:16:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:17:41+00:00

  Đáp án:

   1

  Giải thích các bước giải

  (10^2 +11^2+12^2)=365

  (13^2+14^2)=364

  Vậy 365:365=1

                                                                  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-08T07:17:53+00:00

  Đáp án:

   (10²+11²+12²):(13²+14²)

  =(100+121+144):(169+196)

  =365:365=1

  XIN HAY NHẤT NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )