Tính: `(4x-1)/(3x^2y) – (7x-1)/(3x^2y)` Bắt buộc phải đổi thành cộng rồi mới làm hả mn? Không thể trừ như p/s thường được hả ???

Question

Tính:
`(4x-1)/(3x^2y) – (7x-1)/(3x^2y)`
Bắt buộc phải đổi thành cộng rồi mới làm hả mn? Không thể trừ như p/s thường được hả ???

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-07-24T20:49:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:50:46+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `(4x-1)/(3x^2y) – (7x-1)/(3x^2y)`

  `=(4x-1-(7x-1))/(3x^2y)`

  `=(4x-1-7x+1)/(3x^2y)`

  `=((4x-7x)-(1-1))/(3x^2y)`

  `=(-3x)/(3x^2y)`

  `=(-1)/(xy)` 

   

  0
  2021-07-24T20:51:31+00:00

  `frac{4x-1}{3x^2y}-frac{7x-1}{3x^2y}`

  `=frac{4x-1-(7x-1)}{3x^2y}`

  `=frac{4x-1-7x+1}{3x^2y}`

  `=frac{-3x}{3x^2y}`

  `=-frac{1}{xy}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )