tính a) 11 và 3/4 – ( 6 và 5/6 – 4 và 1/2 ) + 1 và 2/3 b) 11 và 3/4 – ( 6 và 5/6 – 4 và 1/2 + 1 và 2/3 ) c) (45 và 1/2 – 2 và 3/8 ) – (5 và 5/6 + 6

Question

tính
a) 11 và 3/4 – ( 6 và 5/6 – 4 và 1/2 ) + 1 và 2/3
b) 11 và 3/4 – ( 6 và 5/6 – 4 và 1/2 + 1 và 2/3 )
c) (45 và 1/2 – 2 và 3/8 ) – (5 và 5/6 + 6 và 3/4 ) + ( 10 và 2/3 – 5 và 5/8)
đây đều là hỗn số các bạn nhớ đổi

in progress 0
Arianna 5 giờ 2021-09-07T07:32:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:33:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bn hok tốt !

  0
  2021-09-07T07:34:06+00:00

  Đáp án:

  a) `133/12`

  b) `31/4`

  c) `427/12`

  Giải thích các bước giải:

  a) $11 \dfrac{3}{4} – \bigg(6 \dfrac{5}{6} – 4 \dfrac{1}{2}\bigg)+1 \dfrac{2}{3}\\ = \dfrac{47}{4}- \bigg(\dfrac{41}{6}-\dfrac{9}{2}\bigg)+\dfrac{5}{3}\\= \dfrac{141}{12}-\dfrac{82}{12}+\dfrac{54}{12}+\dfrac{20}{12}\\=\dfrac{133}{12}$

  b) $11 \dfrac{3}{4} – \bigg(6\dfrac{5}{6}-4\dfrac{1}{2}+1\dfrac{2}{3}\bigg)\\= \dfrac{47}{3}-\bigg(\dfrac{41}{6}-\dfrac{9}{2}+\dfrac{5}{3}\bigg)\\= \dfrac{141}{12}-\dfrac{82}{12}+\dfrac{54}{12}-\dfrac{20}{12}\\=\dfrac{93}{12}=\dfrac{31}{4}$

  c) $\bigg(45\dfrac{1}{2}-2\dfrac{3}{8}\bigg)-\bigg(5\dfrac{5}{6}+6\dfrac{3}{4}\bigg)+\bigg(10\dfrac{2}{3}-5\dfrac{5}{8}\bigg)\\= \bigg(\dfrac{91}{2}-\dfrac{19}{8}\bigg)-\bigg(\dfrac{35}{6}+ \dfrac{27}{4}\bigg)+\bigg(\dfrac{32}{3}-\dfrac{45}{8}\bigg)\\=\dfrac{91}{2}-\dfrac{19}{8}-\dfrac{35}{6}-\dfrac{27}{4}+\dfrac{32}{3}-\dfrac{45}{8}\\=\dfrac{1092}{24}-\dfrac{57}{24}-\dfrac{140}{24}-\dfrac{162}{24}+ \dfrac{256}{24}- \dfrac{135}{24}\\= \dfrac{854}{24}=\dfrac{427}{12}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )