Tính bằng cách hợp lý 6/5:9/2+14/18×6/5+18/15 Giúp mình

Question

Tính bằng cách hợp lý
6/5:9/2+14/18×6/5+18/15
Giúp mình

in progress 0
Ivy 37 phút 2021-10-17T03:35:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T03:36:40+00:00

  Ta có: 6/5 : 9/2 + 14/18 x 6/5 + 18/15

      =    6/5 x 2/9 +  7/9 x 6/5   + 6/5

      =    6/5 x (2/9+7/9+1)

      =    6/5 x ( 9/9 + 1)

      =    6/5 x (1+1)

      =    6/5 x 2 =12/5

  Cho anh câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2021-10-17T03:36:44+00:00

  `6/5 : 9/2 + 14/18 × 6/5 + 18/15`

  `= 6/5 × 2/9 + 14/18 × 6/5 + 18/15`

  `= 6/5 × (2/9 + 14/18) + 18/15`

  `= 6/5 × (4/18 + 14/18) + 18/15`

  `= 6/5 × 1 + 18/15`

  `= 6/5 + 18/15`

  `= 6/5 + 6/5`

  `= 12/5.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )