Tính bằng đơn vị cacbon của 1 số nguyên tử sau : a; S có 16p và 16n b; N có 11p và 12n

Question

Tính bằng đơn vị cacbon của 1 số nguyên tử sau : a; S có 16p và 16n b; N có 11p và 12n

in progress 0
Clara 4 tháng 2021-09-01T05:21:14+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:22:24+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {M_S} = 32dvC\\
  b)\\
  {M_{Na}} = 23dvC
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {M_S} = {p_S} \times {m_p} + {n_S} \times {m_S} + {e_S} \times {m_e}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\, = 16 \times 1,6726 \times {10^{ – 27}} + 16 \times 1,6748 \times {10^{ – 27}} + 16 \times 9,1094 \times {10^{ – 31}}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\, = 5,357 \times {10^{ – 26}}kg\\
  \text{Mà }1dvC = 1,6 \times {10^{ – 27}}kg\\
   \Rightarrow {M_S} = \dfrac{{5,357 \times {{10}^{ – 26}}}}{{1,66 \times {{10}^{ – 27}}}} = 32dvC\\
  b)\\
  {M_{Na}} = {p_{Na}} \times {m_p} + {n_{Na}} \times {m_S} + {e_{Na}} \times {m_e}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\, = 11 \times 1,6726 \times {10^{ – 27}} + 12 \times 1,6748 \times {10^{ – 27}} + 11 \times 9,1094 \times {10^{ – 31}}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\, = 3,85 \times {10^{ – 26}}kg\\
  \text{Mà }1dvC = 1,6 \times {10^{ – 27}}kg\\
   \Rightarrow {M_{Na}} = \dfrac{{3,85 \times {{10}^{ – 26}}}}{{1,66 \times {{10}^{ – 27}}}} = 23dvC
  \end{array}\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )