tính chu vi của hcn biết chiều rộng = 2/5 chiều dài và diện tích của hcn = 40cm2

Question

tính chu vi của hcn biết chiều rộng = 2/5 chiều dài và diện tích của hcn = 40cm2

in progress 0
Gianna 4 tháng 2021-08-24T20:42:40+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:44:03+00:00

               Bài giải :

  Ta chia hình chữ nhật thành 10 hình vuông bằng nhau. Mà cạnh hình vuông bằng $\frac{1}{2}$ chiều rộng của hình chữ nhật và bằng $\frac{1}{5}$ chiều dài của hình chữ nhật .

  Diện tích của mỗi hình vuông là :

  40 : 10 = 4 ( cm )

  Cạnh hình vuông là 2cm . Vì : 4 = 2 x 2

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

  2 × 2 = 4  ( cm )

  Chiều dài của hình chữ nhật là:

  2 × 5 = 10 ( cm )

  Chu vi của hình chữ nhật là:

  ( 10 + 4 ) × 2 = 28 ( cm )

                         Đáp số : 28 cm

  No copy .

  Chúc bạn học tốt !

  Active Activity

  0
  2021-08-24T20:44:28+00:00

  Ta chia hình chữ nhật làm 10 hình vuông bằng nhau. Mà cạnh hình vuông bằng $\dfrac{1}{2}$ chiều rộng và bằng $\dfrac{1}{5}$ chiều dài

  Diện tích mỗi hình vuông là:

  40 : 10 = 4 (cm)

  Cạnh hình vuông là 2cm vì 2 × 2 = 4

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  2 × 2 = 4 (cm)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  2 × 5 = 10 (cm)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (10 + 4) × 2 = 28 (cm)

  ĐS: 28 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )