Tính CM của các Ion trong dung dịch sau: Trộn 200ml dd NaCl 2M với 200ml dd CaCl2 0,5M.

Question

Tính CM của các Ion trong dung dịch sau:
Trộn 200ml dd NaCl 2M với 200ml dd CaCl2 0,5M.

in progress 0
Harper 29 phút 2021-09-15T10:05:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:06:40+00:00

  $n_{Na^+}=n_{NaCl}=0,2.2=0,4 mol$

  $n_{Ca^{2+}}=n_{CaCl_2}=0,2.0,5=0,1 mol$

  $n_{Cl^-}=n_{NaCl}+2n_{CaCl_2}=0,6 mol$

  $V_{dd}=0,2+0,2=0,4l$

  Suy ra:

  $[Na^+]=\dfrac{0,4}{0,4}=1M$

  $[Ca^{2+}]=\dfrac{0,1}{0,4}=0,25M$

  $[Cl^-]=\dfrac{0,6}{0,4}=1,5M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )