Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Question

Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-15T02:09:04+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:10:52+00:00

  Đáp án:

   863;873;803;573

  Giải thích các bước giải:

  Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

  Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

  Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

  Nếu n = 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573   

  học giỏi nha

         

  1
  2021-09-15T02:10:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

   với n = 10 :

  ⇒  873 – 10 = 863

  với n = 0

  ⇒ 873 – 0 = 873

  với n = 70

  ⇒ 873 – 70 = 803

  với n = 300

  ⇒ 873 – 300 = 573

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )