tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức x^2 – 6x + 26

Question

tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức
x^2 – 6x + 26

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-07-08T20:13:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:15:12+00:00

  `x^2 – 6x + 26 = x^2 – 6x + 9 + 17 = (x – 3)^2 + 17 ≥ 17`

  Dấu `=` xảy ra `↔ x – 3 = 0 ↔ x = 3`

  Vậy GTNN của biếu thức là `17 ↔ x = 3`

   

  0
  2021-07-08T20:15:14+00:00

  `x^2−6x+26`

  `=(x^2−2x.3+3^2)+17`

  `=(x−3)^2+17`

  Vì `(x−3)^2≥0 ∀ x` nên `(x−3)^2+17≥17`

  dấu “=” xảy ra khi `x−3=0⇔x=3`

  vậy GTNN của `x^2−6x+26` là `17` khi `x=3`

   #Thịnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )