tính khôi lượng gam cua :a ;2 phân tử đồng oxit (Cu,O) ,b; 5 phân tử oxit surfuric (2H,S ,4O),c; 7 phân tử đồng glucozo (6Cu,12C, 6O)

Question

tính khôi lượng gam cua :a ;2 phân tử đồng oxit (Cu,O) ,b; 5 phân tử oxit surfuric (2H,S ,4O),c; 7 phân tử đồng glucozo (6Cu,12C, 6O)

in progress 0
Harper 24 phút 2021-09-15T09:50:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:52:18+00:00

  a, 

  Đồng oxit: $CuO$ 

  Khối lượng gam của 2 phân tử:

  $(64+16).2.1,6605.10^{-24}=2,6568.10^{-22}(g)$

  b, 

  Axit sunfuric: $H_2SO_4$

  Khối lượng gam của 5 phân tử:

  $(2+32+16.4).5.1,6605.10^{-24}=8,13645.10^{-22}(g)$

  c,

  Glucozơ: $C_6H_{12}O_6$ 

  Khối lượng gam của 7 phân tử:

  $(12.12+22+16.11).7.1,6605.10^{-24}=3,975.10^{-21}(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )