tính m kalipemanganat phải dùng để điều chế 67,2l khí oxi . Biết hiệu suất phản ứng là 80%

Question

tính m kalipemanganat phải dùng để điều chế 67,2l khí oxi . Biết hiệu suất phản ứng là 80%

in progress 0
Bella 1 năm 2021-07-20T18:24:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:25:47+00:00

  Đáp án:

  \( {m_{KMn{O_4}}} = 1185{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}{K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{67,2}}{{22,4}} = 3{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{KMn{O_4}{\text{ lt}}}} = 2{n_{{O_2}}} = 6{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{KMn{O_4}}} = \frac{6}{{80\% }} = 7,5{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{KMn{O_4}}} = 7,5.(39 + 55 + 16.4) = 1185{\text{ gam}}\)

  0
  2021-07-20T18:26:45+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `2KMnO_4 \overset{t^o}\to K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 ↑`

  `-` $n_{O_2}$ `=` $\dfrac{67,2}{22,4}$ `= 3` `(mol)` 

  `-` Theo phương trình $n_{KMnO_4}$ `= 6` `(mol)` 

  `->` $m_{KMnO_4(lt)}$ `= 6 × 158 = 948` `(g)`

  `-` Mà hiệu suất phản ứng là `80%`

  `->` $m_{KMnO_4(tt)}$ `= 948 : 80% = 1185` `(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )