Tính nhanh giá trị của biểu thức: M=x^2+y^2-xy với x+y=39,xy=-164

Question

Tính nhanh giá trị của biểu thức: M=x^2+y^2-xy với x+y=39,xy=-164

in progress 0
Quinn 1 ngày 2021-09-19T16:52:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T16:54:30+00:00

  Đáp án:

  M = $x^{2}$ + $y^{2}$ – xy= $(x+y)^{2}$ – 2xy-xy = $39^{2}$ – 3.(-164)= 2013

  0
  2021-09-19T16:54:30+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: x^2+y^2- xử

  = x^2+y^2+2xy- xy

  =(x^2+y^2+2xy)-xy

  =(x+y)^2-xu

  =39^2-(-164)

  =1685

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )