Tính nồng độ các ion có chứa trong ddA. Cho dd chứa 0,1 mol H2SO4 tác dụng với dd chứa 0,15 mol Ba(OH)2 thu được 100ml ddA

Question

Tính nồng độ các ion có chứa trong ddA. Cho dd chứa 0,1 mol H2SO4 tác dụng với dd chứa 0,15 mol Ba(OH)2 thu được 100ml ddA

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-16T07:48:15+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:49:24+00:00

              Ba(OH)2+H2SO4→BaSO4↓+2H2O

  trc pứ: 0,15           0,1                                    (mol)

  pứ:       0,1            0,1                                     (mol)

  sau pứ:0,05           0                                       (mol)

  ⇒Ba(OH)2 dư

  Mà BaSO4 là kết tủa

  ⇒Dd A gồm:Ba(OH)2 dư

  Vdd sau =100 (ml)=0,1 l

  ⇒CM Ba(OH)2 dư=$\frac{0,05}{0,1}$ =0,5 (M)

  $Ba(OH)_2 →{Ba^{2+}+2OH^-}$

   0,5 →            0,5              1               (M)

  $[Ba^{2+}]$=0,5 (M)

  $[OH^-]$=1 (M)

  ——————-Nguyễn Hoạt—————–

  0
  2021-09-16T07:50:07+00:00

  $Ba(OH)_2+H_2SO_4\to BaSO_4+2H_2O$

  $\Rightarrow n_{Ba(OH)_2\text{dư}}=0,15-0,1=0,05 mol$

  $n_{OH^-}=0,05.2=0,1 mol$

  $\to [OH^-]=\dfrac{0,1}{0,1}=1M$

  $n_{Ba^{2+}}=0,05 mol$

  $\to [Ba^{2+}]=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )