Tính nồng độ mol/l của các dd sau: a. Dd hcl có pH=1 b. Dd h2so4 có pH= 4 c. Dd KOH có pH=11

Question

Tính nồng độ mol/l của các dd sau:
a. Dd hcl có pH=1
b. Dd h2so4 có pH= 4
c. Dd KOH có pH=11

in progress 0
Raelynn 16 phút 2021-09-08T23:12:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:14:29+00:00

  a) pH = 1 ⇒ nồng độ mol/l của H (mk sẽ viết tắt là CM H nhé) = 0,1M ⇒ CM HCl = 0,1M

  b) pH = 4 ⇒ CM H = 1.$10^{-4}$M ⇒ CM H2SO4 = 2.CM H = 2.$10^{-4}$M 

  c) pH = 11 ⇒ pOH = 14-11=3 ⇒ CM OH = 1.$10^{-3}$M ⇒ CM KOH = 1.$10^{-3}$M

  0
  2021-09-08T23:14:36+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ C_{M_{HCl}}=0,1\ M.\\ b,\ C_{M_{H_2SO_4}}=0,00005\ M.\\ c,\ C_{M_{KOH}}=0,001\ M.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ C_{M_{HCl}}=[H^+]=10^{-1}=0,1\ M.\\ b,\ C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{1}{2}[H^+]=\dfrac{1}{2}\times 10^{-4}=0,00005\ M.\\ c,\ pOH=14-pH==14-11=3\\ ⇒C_{M_{KOH}}=[OH^-]=10^{-3}=0,001\ M.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )