Tính số mol và khối lượng chất tan có trong dung dịch a. 200ml dd HCl có pH=1 b. 300ml dd H2SO4 có pH=2 c. 100ml dd NaOH có pH=13 d. 250ml dd Ba(OH)2

Question

Tính số mol và khối lượng chất tan có trong dung dịch
a. 200ml dd HCl có pH=1
b. 300ml dd H2SO4 có pH=2
c. 100ml dd NaOH có pH=13
d. 250ml dd Ba(OH)2 có pH=12

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-09-20T14:59:38+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T15:01:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. 200ml dd HCl có pH=1:

  ⇒CM[$H^{+}$ ]=$10^{-1}$ =0,1 M⇒CM HCl=0,1 M

  V= 200ml= 0,2 l

  ⇒n=CM. V=0,1.0,2=0,02 (mol) ⇒m=n.M= 0,02.36,5=0,73 (g)

  b. 300ml dd H2SO4 có pH=2

  ⇒CM[$H^{+}$ ]= 0,02 M ⇒CM H2SO4= 0,01 M

  V= 0,3 l 

  ⇒n= 0,01.0,3=0,003 (mol) ⇒m=0,003.98=0,294 g

  c. 100ml dd NaOH có pH=13

  Ta có: pH+pOH=14⇒pOH=1

  CM[$OH^{-}$]= 0,1 M ⇒CM NaOH= 0,1 M

  V= 0,1l

  ⇒n= 0,1.0,1=0,01 (mol) ⇒m= 0,01.38=0,38g

    d. 250ml dd Ba(OH)2 có pH=12

  pOH= 14-12=2

  CM[$OH^{-}$]=0,01 M ⇒ CM Ba(OH)2==0,005 M

  V=0,25l

  ⇒n= 0,005.0,25=0,00125 (mol) ⇒m=0,00125.171= 0,21375g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )