tính thuạn tiện nhất 13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,2 + 0,25

Question

tính thuạn tiện nhất
13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,2 + 0,25

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-11-17T07:27:16+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:28:18+00:00

  Bài làm:

  0
  2021-11-17T07:29:03+00:00

  $13,25:0,5+13,25:0,2+0,25$

  $=13,25:\dfrac{1}{2}+13,25:\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{4}$

  $=13,25×2+13,25×5+\dfrac{1}{4}$

  $=13,25×(2+5)+\dfrac{1}{4}$

  $=13,25×7+\dfrac{1}{4}$

  $=\dfrac{371}{4}+\dfrac{1}{4}$

  $=\dfrac{372}{4}$

  $=93$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )