Tính tỉ khối của các khí N2, CO, CH4, C2H6 với : a) H2 b) K2 c) O2

Question

Tính tỉ khối của các khí N2, CO, CH4, C2H6 với :
a) H2
b) K2
c) O2

in progress 0
Julia 1 năm 2021-09-13T12:23:53+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:25:30+00:00

  `d_(\frac{N_2}{H_2})=\frac{28}{2}=14`

  `d_(\frac{CO}{H_2})=\frac{28}{2}=14`

  `d_(\frac{CH_4}{H_2})=\frac{16}{2}=8`

  `d_(\frac{C_2H_6}{H_2})=\frac{30}{2}=15`

  c,

  `d_(\frac{N_2}{O_2})=\frac{28}{32}=0,875`

  `d_(\frac{CO}{O_2})=\frac{28}{32}=0,875`

  `d_(\frac{CH_4}{O_2})=\frac{16}{32}=0,5`

  `d_(\frac{C_2H_6}{O_2})=\frac{30}{32}=0,9375`

   

  0
  2021-09-13T12:25:34+00:00

  a,Tỉ khối:

  N2/H2=14

  CO/H2=14

  CH4/H2=8

  C2H6/H2=15

  b,Chỗ này sai sai vì K là kim loại thì làm gì có phân tử K

  c,

  N2/O2=0,875

  CO/O2=0,875

  CH4/O2=0,5

  C2H6/O2=0,9375

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )