Tính tổng D= 5mũ 2 phần 1.6 + 5mũ 2 phần 6.11+ 5mũ 2 phần 11.16 + 5mũ 2 phần 16.21 + 5mũ 2 phần21.26 + 5mũ 2 phần26.31 (. là nhân

Question

Tính tổng
D= 5mũ 2 phần 1.6 + 5mũ 2 phần 6.11+ 5mũ 2 phần 11.16 + 5mũ 2 phần 16.21 + 5mũ 2 phần21.26 + 5mũ 2 phần26.31
(. là nhân

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-08-22T01:55:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:57:25+00:00

  Đáp án:

   `D = 160/31`

  Giải thích các bước giải:

   `D = 5^2/1.6 + 5^2/6.11 + 5^2/11.16+ 5^2/16.21 + 5^2/21.26 + 2/26.31`

  `D = 5 . (1 – 1/6  +1/6 -1/11 + 1/11 – 1/16 + 1/16- 1/21 + 1/21-1/26 +1/26 – 1/31)`

  `D = 5 . (1 – 1/31)`

  `D = 5 . 32/31`

  `D = 160/31`

  0
  2021-08-22T01:57:40+00:00

  `D = 5^2/1.6 + 5^2/6.11 + 5^2/11.16+ 5^2/16.21 + 5^2/21.26 + 2/26.31`

  `D = 5 . (1 – 1/6  +1/6 -1/11 + 1/11 – 1/16 + 1/16- 1/21 + 1/21-1/26 +1/26 – 1/31)`

  `D = 5 . (1 – 1/31)`

  `D = 5. (31/31 – 1/31)`

  `D = 5 . 30/31`

  `D = 150/31`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )