Tính Vco2(đktc) cần dùng để phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1,5M. Để sau phản ứng thu được: a, Muối axit b, Muối trung hoà c, hỗn hợp muối ax

Question

Tính Vco2(đktc) cần dùng để phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1,5M. Để sau phản ứng thu được:
a, Muối axit
b, Muối trung hoà
c, hỗn hợp muối axit vào muối trung hoà theo tỉ lệ số mol là 1/2

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-07-08T20:51:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:53:06+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {V_{C{O_2}}} = 13,44l\\
  b)\\
  {V_{C{O_2}}} = 6,72l\\
  c)\\
  {V_{C{O_2}}} = 8,064l
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  NaOH + C{O_2} \to NaHC{O_3}\\
  {n_{C{O_2}}} = {n_{NaOH}} = 0,6\,mol\\
  {V_{C{O_2}}} = 0,6 \times 22,4 = 13,44l\\
  b)\\
  2NaOH + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,6}}{2} = 0,3\,mol\\
  {V_{C{O_2}}} = 0,3 \times 22,4 = 6,72l\\
  c)\\
  \text{ Gọi a là số mol của $NaHCO_3$ }\\
  {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 2{n_{NaHC{O_3}}} = 2a\,mol\\
  BTNT\,Na:{n_{NaOH}} = 2{n_{N{a_2}C{O_3}}} + {n_{NaHC{O_3}}}\\
   \Rightarrow 4a + a = 0,6 \Rightarrow a = 0,12\,mol\\
  BTNT\,C:{n_{C{O_2}}} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} + {n_{NaHC{O_3}}} = 0,12 \times 2 + 0,12 = 0,36\,mol\\
  {V_{C{O_2}}} = 0,36 \times 22,4 = 8,064l
  \end{array}\)

  0
  2021-07-08T20:53:46+00:00

  nNaOH=0,4.1,5=0,6mol

  a) NaOH+CO2→NaHCO3

  nCO2=nNaOH=0,6mol

  VCO2=0,6.22,4=13,44l

  b) 2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

  nCO2=0,6/2=0,3mol

  VCO2=0,3.22,4=6,72l

  c) 2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

      x              0,5x      0,5x

  NaOH+CO2→NaHCO3

  y            y          y

  Gọi nNaOH ở 2 pt lần lượt là x và y

  x+y=0,6

  x=2y

  →x=0,4

  y=0,2

  nCO2=0,5x+y=0,2+0,2=0,4mol

  VCO2=0,4.22,4=8,96l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )