Toán 6 Làm BT 11;12;13;14;15/73/sgk Ai chỉ em vs

Question

Toán 6 Làm BT 11;12;13;14;15/73/sgk
Ai chỉ em vs

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-08-03T23:49:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:51:33+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   Bài 11:

  3 < 5.    -3 > -5.   4 > -6.  10 >-10

   Bài 12:

  a. -17; -2: 0; 1; 2; 5.

  b. 2001; 15; 7; 0; -8; -101

  B13:

  a. x thuộc {-4; -3; -2; -1}

  b. x thuộc {-2; -1; 0; 1; 2}

  B14:

  |2000| = 2000; |-3011| = 3011; |-10| = 10

  B15:

  |3| < 5; |-3| < |-5|; |-1| > |0|; |2| = |-2|

  0
  2021-08-03T23:51:40+00:00

  Bài 11

  3 < 5;          -3 > -5;             4 > -6;            10 > -10.

  Bài 12

  a) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: −17,−2,0,1,2,5.                      

  b) Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: 

  Bài 13

  a) x ∈ {-4; -3; -2; -1}

  b) x ∈ {-2; -1; 0; 1; 2}

  Bài 14

  |2000| = 2000;     |−3011| = 3011;        |−10| = 10.
  Bài 15

  |3|<|5|

  |−3|<|−5|

  |−1|>|0|

  |2|=|−2|

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )