trên tia OX lấy A, B sao cho OA=3cm , OB = 6cm. a) chứng tỏ: A là trung điểm của OB . b) trên tia đối của tia Ax lấy K sao cho AK = 4cm. Tính OK, BK

Question

trên tia OX lấy A, B sao cho OA=3cm , OB = 6cm. a) chứng tỏ: A là trung điểm của OB . b) trên tia đối của tia Ax lấy K sao cho AK = 4cm. Tính OK, BK

in progress 0
Remi 1 năm 2021-11-21T20:26:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:27:16+00:00

  Đáp án:

  `a)` Ta có ` A;B ∈ Ox` mà ` OA < OB ( 3 cm < 6cm)`

  ` => A` nằm giữa ` O ; B`

  ` => OA + AB = OB`

  ` => AB = OB – OA = 6 -3 = 3 cm`

  ` => OA = AB ` , Mà ` A` nằm giữa ` O ; B`

  ` => A` là trung điểm `OB`

  `b)`

  Ta có ` AO < AK` nên ` => O` nằm giữa `A;K`

  ` => OA + OK = AK`

  ` => OK = AK – OA = 4 -3 = 1cm`

  ` BA < BK`

  ` => A` nằm giữa ` B;K`

  ` => BK = BA + AK = 3 + 4 = 7 cm`

   

  0
  2021-11-21T20:27:18+00:00

  hình vẽ :________K_____O_________A___________B___________________x____

  $a)trên tia Ox,có OA<OB(vì 3cm<6cm)$

  $⇒điểm A nằm giữa hai điểm O và B$  $1$

  $⇒OA+AB=OB$

  $3+AB=6$

  $AB=6-3$

  $AB=3cm$

  $ta có:OA=AB(vì 3cm=3cm)$  $2$

  $từ 1 và 2⇒điểm A là trung điểm của OB$

  $b)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )