trên tia õ lấy các điiểm m,n q sao cho om = 5 cm , on = 4 cm , oq = 8 cm a / chứng tỏ m nằm giữa hai điểm n , q b/ so sánh độ dài hai đoạn thẳng mn

Question

trên tia õ lấy các điiểm m,n q sao cho om = 5 cm , on = 4 cm , oq = 8 cm
a / chứng tỏ m nằm giữa hai điểm n , q
b/ so sánh độ dài hai đoạn thẳng mn , nq

in progress 0
Allison 1 tuần 2021-12-06T18:47:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:49:28+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  Ta có : `ON = 4cm; OM = 5cm`

  `⇒ N` nằm giữa `O` và `M`

  `⇒ ON + NM = OM`

  `⇒ 4 + NM = 5`

  `⇒ NM = 5 – 4`

  `⇒ NM = 1cm`

  Ta có : `OM = 5cm, OQ = 9cm`

  `⇒ M` nằm giữa `O` và `Q`

  `⇒ OM + MQ = OQ`

  `⇒ 5 + MQ = 9`

  `⇒ MQ = 9 – 5`

  `⇒ MQ = 4cm`

  Ta có : `NM = 1cm, MQ = 4cm`

  `⇒ M` nằm giữa `N` và `Q` (vì `NM < MQ`)

  `b)`

  Vì `M` nằm giữa `N` và `Q`

  `⇒ NM + MQ = NQ`

  `⇒ 1 + 4 = NQ`

  `⇒ NQ = 5cm`

  Ta có : `MN = 1cm, NQ = 5cm`

  `⇒ MN < NQ` (vì `1 < 5`)

   

  0
  2021-12-06T18:49:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : ON=4cm;OM=5cm

  ⇒N nằm giữa O  M

  ⇒ON+NM=OM

  ⇒4+NM=5

  ⇒NM=5-4

  ⇒NM=1cm

  Ta có : OM=5cm,OQ=9cm

  ⇒M nằm giữa O  Q

  ⇒OM+MQ=OQ

  ⇒5+MQ=9

  ⇒MQ=9-5

  ⇒MQ=4cm

  Ta có : NM=1cm,MQ=4cm

  ⇒M nằm giữa N  Q (vì NM<MQ)

   M nằm giữa N  Q

  ⇒NM+MQ=NQ

  ⇒1+4=NQ

  ⇒NQ=5cm

  Ta có : MN=1cm,NQ=5cm

  ⇒MN<NQ (vì 1<5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )