Triệu Quang Phục tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân Lương như thế nào?

Question

Triệu Quang Phục tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân Lương như thế nào?

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-11-03T11:51:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T11:52:48+00:00

  – Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến.

  – Ban ngày, nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng. Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực.

  – Năm 550, Trung Quốc có loạn, Trần Bá Tiên về nước. Chớp thời cơ đó, nghĩa quân phản công, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

  * Nguyên nhân thắng lợi:

  – Nhân dân hết lòng ủng hộ.

  – Biệt tận dụng địa thế hiểm trở.

  – Cách đánh sáng tạo (đánh du kích)

  – Biết chớp thời cơ phản công.

  0
  2021-11-03T11:53:01+00:00

  * Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo:

  – Tháng 5 – 545, vua Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến xuống xâm lược Vạn Xuân.

  – Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), rồi lại rút về thành Gia Ninh (Việt Trì, Phú Thọ), sau đó là Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

  – Trần Bá Tiên cho quân đánh úp hồ Điển Triệt, quân ta tan vỡ. Năm 548, Lý Nam Đế mất.

  * Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo:

  – Triệu Quang Phục chọn vùng Dạ Trạch (Hưng Yên) làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

  – Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Nghĩa quân đã chớp thời cơ, phản công, đánh tan quân Lương.

  => Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )