Trình bày sự ra đời và hoạt động của mặt trận Việt Minh

Question

Trình bày sự ra đời và hoạt động của mặt trận Việt Minh

in progress 0
Gabriella 2 giờ 2021-10-24T01:22:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:24:01+00:00

  THÁNG 6/1945

  Cao Bằng được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh

  Đến năm 1942, khắp 9 châu của Cao Bằng đều có hội cứu quốc, trong đó có 3 châu “hoàn toàn”, nghĩa là mọi người đều tham gia tổ chức Việt Minh, xã nào cũng có Ủy ban Việt Minh, Ủy ban Việt Minh tại Cao Bằng được thành lập. Tiếp đó, Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc- Lạng cũng được thành lập.

  0
  2021-10-24T01:24:08+00:00

  – 19/5/1941: mặt trận Việt Minh được thành lập

  – Xây dựng lực lượng vũ trang:

  + 1940: thành lập đội du kích Bắc Sơn

  + 1941: Du kích Bắc Sơn đổi thành đội Cứu Quốc Dân

  + Phát động chiến tranh du kích

  – Xây dựng lực lượng chính trị: bao gồm các đoàn thể Cứu quốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )