Trình bày tính chất hoá học của BaO, SO3

Question

Trình bày tính chất hoá học của BaO, SO3

in progress 0
Rose 4 tuần 2021-07-09T22:33:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:34:58+00:00

  -$Tính\ chất\ hoá\ học\ của\ BaO:$

  $+\ Tác\ dụng\ với\ nước\ tạo\ thành\ bazơ:$

   $BaO+H_2O\to Ba(OH)_2$

  + $Tác\ dụng\ với\ các\ axit\ tạo\ thành:$  

  →$muối\ và\ nước:$  

  $BaO+HCl\to BaCl_2+H_2O$  

  →$kết\ tủa:$

  $BaO+ H_2SO_4\to BaSO_4↓ +H_2O_2$

  -$Tính\ chất\ hoá\ học\ của\ SO_3:$

  $+Tác\ dụng\ với\ nước\ tạo\ thành\ dung\ dịch\ axit:$

  $SO_3+H_2O\to H_2SO_4$

  $+Tác\ dụng\ với\ dung\ dịch\ bazơ\ tạo\ thành\ muối\ và\ nước:\\$

  $SO_3+2NaOH\to Na_2SO_4+H_2O\\$

  $+Tác\ dụng\ với\ oxit\ bazơ\ tạo\ thành\ muối:\\$

  $SO_{3}+Na_2O\to Na_2SO_4$

  XIN TLHN Ạ

  0
  2021-07-09T22:35:01+00:00

  +) Tính chất hóa học của $BaO$:

  – Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ

  $BaO+H_2O\to Ba(OH)_2$

  – Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

  $BaO+2HCl\to BaCl_2+H_2O$

  – Tác dụng với oxit axit tạo thành muối

  $BaO+CO_2\to BaCO_3$

  +) Tính chất hóa học của $SO_3$:

  – Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit:

  $SO_3+H_2O\to H_2SO_4$

  – Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

  $SO_3+2NaOH\to Na_2SO_4+H_2O$

  – Tác dụng với oxit bazơ

  $SO_3+Na_2O\to Na_2SO_4$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )