trộn lẫn 150g dung dịch k2co3 10& vào 45 gam k2co3.xh2o thu được dung dịch k2co3 15%. tìm X?

Question

trộn lẫn 150g dung dịch k2co3 10& vào 45 gam k2co3.xh2o thu được dung dịch k2co3 15%. tìm X?

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-07-08T21:01:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T21:03:32+00:00

  Đáp án:

  $x = 16,5$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi % khối lượng ${K_2}C{O_3}$ trong ${K_2}C{O_3}.x{H_2}O$ là a

  Phương pháp đường chéo:

  $\begin{array}{*{20}{c}}
    {dd1:10}&{}&{}&{}&{a – 15} \\ 
    {}& \searrow &{}& \nearrow &{} \\ 
    {}&{}&{15}&{}&{} \\ 
    {}& \nearrow &{}& \searrow &{} \\ 
    {tt:a}&{}&{}&{}&5 
  \end{array}$

  $ \Rightarrow \dfrac{{{m_{dd1}}}}{{{m_{tt}}}} = \dfrac{{a – 15}}{5} = \dfrac{{150}}{{45}} \Rightarrow a = \dfrac{{95}}{3}$

  Mà $\% {m_{{K_2}C{O_3}(tt)}} = \dfrac{{138}}{{138 + 18x}}.100\%  = \dfrac{{95}}{3}\%  \Rightarrow x = 16,5$

  0
  2021-07-08T21:03:42+00:00

  Ok

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )