trộn lẫn 15ml dụng dịch naoh 2 M vào 10ml dung dịch H2so4 1,5 M .cho biết đ thu được còn dư axit,dư bazo hay trung hòa

Question

trộn lẫn 15ml dụng dịch naoh 2 M vào 10ml dung dịch H2so4 1,5 M .cho biết đ thu được còn dư axit,dư bazo hay trung hòa

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-09-18T14:22:42+00:00 2 Answers 515 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:24:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nNaOH = 0,015.2=0,03 (mol) ⇒ n$OH^{-}$ =0,03(mol)

   nH2SO4 = 0,01.1,5=0,015(mol) ⇒ n$H^{+}$ =0,015.2=0,03(mol)

      PT ion:

        $H^{+}$+ $OH^{-}$ ⇒ H2O

         0,03.         0,03

  ⇒ NaOH, H2SO4 đều ko dư

  ⇒ dd thu đc có MT trung hoà

   

  0
  2021-09-18T14:24:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   n NaOH =V x CM = 0,3 mol

  nH2SO4 = V x CM = 0 15 mol

                              H+  +   OH-   ->H2O

  ban đầu:            0,3          0,3

  phản ứng:         0,3    ->   0,3

  sau phản ứng    0     ->    0

  => sau phản ứng dd thu đc là trug hòa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )