Trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp, giai cấp tư sản ở Việt Nam phân hóa thành hai bộ phận: A: tầng lớp tư sản dân t

Question

Trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp, giai cấp tư sản ở Việt Nam phân hóa thành hai bộ phận:

A:
tầng lớp tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp.
B:
tầng lớp tư sản mại bản và tư sản dân tộc.
C:
tầng lớp tư sản dân tộc và tư sản công thương.
D:
tầng lớp tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp.

in progress 0
Reese 1 năm 2021-10-16T19:34:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:36:06+00:00

  Trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp, giai cấp tư sản ở Việt Nam phân hóa thành hai bộ phận:

  A: tầng lớp tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp.

  B: tầng lớp tư sản mại bản và tư sản dân tộc.

  C: tầng lớp tư sản dân tộc và tư sản công thương.

  D: tầng lớp tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp.

  TRẢ LỜI: B: tầng lớp tư sản mại bản và tư sản dân tộc.

  0
  2021-10-16T19:36:36+00:00

  Câu B ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )