Trong chương trình lịch sử thế giới giai đoạn từ năm 45 đến nay, theo em sự kiện nào có tầm ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của lịch sử thế giới? T

Question

Trong chương trình lịch sử thế giới giai đoạn từ năm 45 đến nay, theo em sự kiện nào có tầm ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của lịch sử thế giới? Tại sao

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2021-08-21T16:49:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-21T16:50:16+00:00

    Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra trên nhiều mặt trận: mặt trận Tây Âu (mặt trận phía Tây); mặt trận Xô – Đức (mặt trận phía Đông); mặt trận Bắc Phi; mặt trận châu Á – Thái Bình Dương và mặt trận trong lòng địch của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng, trong đó, mặt trận chủ yếu, quyết định đối với toàn bộ tiến trình của Chiến tranh thế giới thứ hai là mặt trận Xô – Đức.

    XIN CTLHN Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )