trong công nghiệp để sản xuất 1 tấn HCl 36.6% với H= 46.8% thì: 1., Khối lượng NaCl cần dùng là ? 2,.Khối lượng H2SO4 98% cần dùng là?

Question

trong công nghiệp để sản xuất 1 tấn HCl 36.6% với H= 46.8% thì:
1., Khối lượng NaCl cần dùng là ?
2,.Khối lượng H2SO4 98% cần dùng là?

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-09T10:08:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:10:03+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `m_{HCl}=1.36,6%=0,366 tấn=366kg`

  Ta có:

  `NaCl + H_2SO_4 \to NaHSO_4 + HCl`

  Theo pthh:

  Cứ 1 mol `NaCl` td 1 mol `H_2SO_4` sẽ tạo 1 mol `HCl`

  Hay 1.58,5g `NaCl` td 1,98g `H_2SO_4` tạo 1.35,5g `HCl`

  Hay 58,5 kg `NaCl` td 98 kg `H_2SO_4` tạo 35,5kg `HCl`

  Vậy     `m_{NaCl}`      td       `m_{H_2SO_4}` tạo 366kg `HCl`

  `=> m_{NaCl}={366.58,5}/{35,5} ÷46,8%=1288,7 kg`

        `m_{H_2SO_4}={366.98}/{35,5} ÷46,8%=2158,9 kg`

  `=> m_{dd.H_2SO_4.98%}=2158,9÷98%=2202,96 kg`

  0
  2021-08-09T10:10:26+00:00

  Đáp án:

  \({m_{NaCl}}  = 1,253421{\text{ tấn}}\)

  \( {m_{dd\;{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = 2,1426{\text{ tấn}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(NaC{l_r} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}NaHS{O_4} + HCl\)

  Ta có:

  \({m_{HCl}} = 1.36,6\%  = 0,366{\text{ tấn}}\)

  \( \to {n_{HCl}} = \frac{{0,366}}{{36,5}} = {n_{NaCl{\text{ lt}}}} = {n_{{H_2}S{O_4}{\text{ lt}}}}\)

  Vì hiệu suất là 46,8%.

  \( \to {n_{NaCl}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{\frac{{0,366}}{{36,5}}}}{{46,8\% }} = 0,021426\)

  \( \to {m_{NaCl}} = 0,021426.(23 + 35,5) = 1,253421{\text{ tấn}}\)

  \({m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,021426.98 = 2,09978{\text{ tấn}}\)

  \( \to {m_{dd\;{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{2,09978}}{{98\% }} = 2,1426{\text{ tấn}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )