Trong trường học gen nhân đôi liên tiếp 4 lần. Hãy XĐ: a, Số Nu mỗi loại có trong các gen con được hình thành vào cuối quá trình b, Số Nu tự do mô

Question

Trong trường học gen nhân đôi liên tiếp 4 lần. Hãy XĐ:
a, Số Nu mỗi loại có trong các gen con được hình thành vào cuối quá trình
b, Số Nu tự do môi trường cần phải cung cấp cho lần nhân đôi cuối cùng
c, Số Nu tự do mỗi loại môi trường cần phải cung cấp để tạo ra các gen con có nguyên liệu hoàn toàn mới
Mọi người hộ mình với ạ

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-08-05T18:11:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T18:12:30+00:00

  a, số nu mối gen sau 4 lần nguyên phân

      số nu A=T= 2^4

      số nu G=X=2^4

   b, số nu tự do mt cung cấp

        A=T=(2^k-1). A hoặc T theo đề ra

        G=X=(2^k-1). G hoặc X theo đề ra

   c, số nu mt cung cấp hoàn toàn mới là

        A=T=(2^k-2).A hoặc T

        G=X=(2^k-2).G hoặc X

  k: là số lần nguyên phân của tế bào

   

  0
  2021-08-05T18:12:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. số nu mỗi loại có trong gen con được hình thành vào cuối quá trình là:

  số nu loại A = $2^{4}$ . nuA = số nu loại T

  số nu loại G = $2^{4}$ . nuG = số nu loại X

  b. số nu môi trường cung cấp

  số nu loại A môi trường cung cấp = số nu loại T môi trường cung cấp

  = ($2^{4}$ – 1).nuA

  số nu loại G môi trường cung cấp = số nu loại X môi trường cung cấp

  = ($2^{4}$ – 1).nuX

  c. số nu môi trường cung cấp (nguyên liệu hoàn toàn mới)

  số nu loại A môi trường cung cấp = số nu loại T môi trường cung cấp

  = ($2^{4}$ – 2).nuA

  số nu loại G môi trường cung cấp = số nu loại X môi trường cung cấp

  = ($2^{4}$ – 2).nuX

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )