Trong vườn cây gồm 3 loại cam,xoài,chanh.Biết số cam chiếm 4/7 số cây trong vườn .Số xoài chiếm 1/5 số cây trong vườn ,số chanh là 16 cây.Tính tổng sô

Question

Trong vườn cây gồm 3 loại cam,xoài,chanh.Biết số cam chiếm 4/7 số cây trong vườn .Số xoài chiếm 1/5 số cây trong vườn ,số chanh là 16 cây.Tính tổng sô cây trong vườn ,số cây mỗi loại trong vườn
Giúp mk nha :3

in progress 0
Rose 4 tuần 2021-08-11T10:15:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:17:05+00:00

  Đáp án:

  `text{Số cây chanh chiếm tổng số cây trong vườn là :}`

  `1-  4/7 – 1/5 = 8/35` `text{(tổng số cây trong vườn)}`

  `text{Tổng số cây trong vườn là  :}`

  `16 ÷ 8/35 = 70` `text{(cây)}`

  `text{Số cây cam trong vườn là :}`

  `70 × 4/7 = 40` `text{(cây)}`

  `text{Số cây xoài trong vườn là :}`

  `70 × 1/5 = 14` `text{(cây)}`

  `text{Đáp số :}`

  `text{Tổng số cây trong vườn là 70 cây}`

  `text{Cây cây cam trong vườn là  40 cây}`

  `text{Số cây xoài trong vườn là 14 cây}`

  0
  2021-08-11T10:17:21+00:00

  Số cây chanh chiếm số cây trong vườn là :

             1-4/7-1/5 = 8/25 ( số cây trong vườn )

  Tổng số cây trong vườn là ;

           16 : 8/35=70 (cây)

  Số cây cam là :

          70 x 4/7=40 (cây)

  Số cây xoài là : 

        70 x 1/5=14 (cây)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )