Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm ba

Question

Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm ba số đó

in progress 0
Parker 1 năm 2021-07-16T12:31:00+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:32:55+00:00

  Đáp án:

  Số thứ nhất là :  `170`

  Số thứ hai là : `17` 

  Số thứ ba : `68` 

  Giải thích các bước giải:

   Tổng của ba số đó là:

      `85×3=255`

  Theo đề : ta thấy số thứ nhất gấp `10` lần số thứ hai và  số thứ ba gấp `4` lần số thứ hai 

  `→` Số thứ nhất : |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|  }

           Số thứ hai :   |—-|                                                                  } `255` 

           Số thứ ba :    |—-|—-|—-|—-|                                             }

  Tổng số phần bằng nhau là:  

    `10+1+4=15` ( phần )

  Một phần là : 

    `255:15=17`

  Số thứ nhất là :

   `17×10=170` 

  Số thứ hai là :

    `17×1=17`

  Số thứ ba là :

    `17×4=68` 

  `⇒`Số thứ nhất là : `170` 

       Số thứ hai là : `17` 

      Số thứ ba : `68` 

  0
  2021-07-16T12:32:57+00:00

  Tổng ba số là:
  `85 × 3 = 255`

  Từ đề bài, suy ra số thứ nhất gấp `10` lần số thứ hai và số thứ hai kém số thứ ba `4` lần.

  Coi số thứ nhất là `10` phần bằng nhau, số thứ hai là `1` phần như thế và số thứ ba là `4` phần như vậy.

  Tổng số phần bằng nhau là:

  `10 + 1 + 4 = 15` (phần)

  Số thứ nhất là:

  `255 : 15 × 10 = 170`

  Số thứ hai là:

  `255 : 15 × 1 = 17`

  Số thứ ba là:

  `17 × 4 = 68`

  Đáp số: `170; 17 ; 68`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )