Trường Đoàn Kết có một sân chơi hình chữ nhật chu vi là 192m và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. a, Tính diện tích sân chơi b, Nhà trường đã tăng chiều

Question

Trường Đoàn Kết có một sân chơi hình chữ nhật chu vi là 192m và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.
a, Tính diện tích sân chơi
b, Nhà trường đã tăng chiều dài và chiều rộng của sân thêm cùng một số mét để được một sân chơi mới có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích phần mới mở rộng thêm.

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-07-12T16:06:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:08:13+00:00

  `a,`

  Nửa chu vi sân chơi là:

  `192 : 2 = 96  (m)`

  Chiều rộng sân chơi là:

  `96 : (3 + 5) xx 3 = 36  (m)`

  Chiều dài sân chơi là:

  `96 – 36 = 60  (m)`

  Diện tích sân chơi là:

  `60 xx 36 = 2160  (m^2)`

  `b,`

  Khi chiều rộng bằng `2/3` chiều dài thì chiều rộng và chiều dài lần lượt là `42  m` và `63  m`

  Diện tích lúc sau là:

  `42 xx 63 = 2646  (m^2)`

  Diện tích phần mở rộng thêm là:

  `2646 – 2160 = 486  (m^2)`

  Đáp số: `a)  2160  m^2`

               `b)  486  m^2`

  0
  2021-07-12T16:08:29+00:00

  Nửa chu vi sân chơi hình chữ nhật đó là:

    192 : 2 = 96 (m)

  Tổng số phần bằng nhau là:

    3 + 5 = 8 (phần)

  Chiều dài sân chơi đó là:

    96 : 8 x 5 = 60 (m)

  Chiều rộng sân chơi đó là:

    96 : 8 x 3 = 36

  a. Diện tích sân chơi đó là:

    60 x 36 = 2160 (m2)

  b. Diện tích lúc sau là:

    42 x 63 = 2646 (m2)

  Phần mở rộng thêm là:

    2646 – 2160 = 486 (m2)

      Đáp số: a) 2160 m2

                     b) 486 m2

    – Chúc bạn học tốt –

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )