Từ 1 tấn Pirit sắt chứa 90% $FeS_{2}$ có thể điều chê đc bao nhiêu lít $H_{2}$ $SO_{4}$ (D=1,84g/ml), Biết H = 80%

Question

Từ 1 tấn Pirit sắt chứa 90% $FeS_{2}$ có thể điều chê đc bao nhiêu lít $H_{2}$ $SO_{4}$ (D=1,84g/ml), Biết H = 80%

in progress 0
Reagan 20 phút 2021-09-11T12:11:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:12:54+00:00

  $m_{FeS_2}=1.90\%=0,9$ tấn = $900(kg)$

  $FeS_2\to 2H_2SO_4$ 

  Cứ $120$ kg $FeS_2$ tạo $98.2=196$kg $H_2SO_4$

  $\Rightarrow 900$ kg $FeS_2$ tạo $\dfrac{900.196}{120}=1470$ kg $H_2SO_4$

  $H=80\%\Rightarrow m_{H_2SO_4}=1470.80\%=1176$ kg

  $D=1,84(g/ml)=1,84(kg/l)$

  $\Rightarrow V_{H_2SO_4}=\frac{1176}{1,84}=639,13l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )