Từ 6 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 5 phút có A. 75 phút B 70 phút C 80 phút D 65 phút 30% của 480kg là A 140kg B 144kg C 104kg D 160kg Bài 3 5,2dm³ =..

Question

Từ 6 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 5 phút có
A. 75 phút
B 70 phút
C 80 phút
D 65 phút
30% của 480kg là
A 140kg
B 144kg
C 104kg
D 160kg
Bài 3
5,2dm³ =……..m³
4900dm³=…….m³…………….dm³
3,2 m =…..dm
2,8m =……dm

in progress 0
Julia 18 phút 2021-09-26T19:39:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T19:40:46+00:00

  Đáp án:

  1)A

  2)B

  3)

  5,2dm³ = 0,0052m³

  4900dm³= 4 m³9 dm³

  3,2 m = 32dm

  2,8m = 28dm

   XIN CTLHN

  0
  2021-09-26T19:40:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1.A

  2.B

  3. 

  5,2dm³ = 0,0052m³

  4900dm³= 4 m³9 dm³

  3,2 m = 32dm

  2,8m = 28dm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )