Từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau. Hãy tính tổng tất cả các số tự nhiên được tạo thành.

Question

Từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau. Hãy tính tổng tất cả các số tự nhiên được tạo thành.

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-03T23:48:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:49:55+00:00

  Đáp số

  5880 số

  2015979840 số đc tạo thành

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số tự nhiên đc tạo từ 5 số trên là abcde(a≠0)

  Có 8 cách chọn số a

  Có 7 cách chọn số b

  Có 6 cách chọn số c

  Có 5 cách chọn số d

  Có 4 cách chọn số e

  Vậy thao quy tăc nhân ta có : 8.7.6.5.4=5880 số

  Gọi S( 8) là tông các số đc lập từ A

  Mỗi chữ số trong 1 số cs 5 chữ số đc lap lại 7! lần 

  khi đó S(8)=7!(1+2+3+4+5+6+7+8)(10^4+10^3+10^2+10+1)=2015979840

  0
  2021-08-03T23:50:12+00:00

  Gọi số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được tạo từ 8 chữ số trên là$\frac{}{abcde}$ 

  Ta thấy:

  a có 7 cách chọn

  b có 7 cách chọn

  c có 6 cách chọn

  d có 5 cách chọn

  e có 4 cách chọn

  ⇒Có số số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được tạo từ 8 chữ số trên là:

      7.7.6.5.4=5880 (số)

  Có 5880 số mà mỗi số chưa có quy luật nhất định để tính tổng trên⇒ấn máy từng số hạng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )